تاریخچه امتیازات


دوشنبه, دسامبر 30 2019
  • +1 به بحث اخطار کمبود رم در هنگام بازی ها پاسخ دادند.
  • +1 یک پاسخ از بحث Re: اخطار کمبود رم در هنگام بازی ها را دوست داشتند.
  • +1 به بحث اخطار کمبود رم در هنگام بازی ها پاسخ دادند.