تاریخچه امتیازات


یکشنبه, نوامبر 1 2020
  • +1 به بحث قطعی مکرر اینترنت adsl با وجود روشن بودن 3 چراغ مودم پاسخ دادند.
چهارشنبه, اکتبر 7 2020
  • +1 به یک پاسخ در بحث رای داده صدای خیلی عجیب شبیه drrrrrrrrrrrrr از کامپیوترم لطفا کمکم کنید
  • +1 به بحث صدای خیلی عجیب شبیه drrrrrrrrrrrrr از کامپیوترم لطفا کمکم کنید پاسخ دادند.