آخرین نسخه DirectX 12

در نرم افزارهای کاربردی سیستم

آخرین نسخه DirectX 12
دانلود ( exe, 95.63 MB ) directx_redist.exe

رابط Direct X یکی از مهمترین موارد در سیستم های کامپیوتری برای اجرای بازی و نرم افزارها جدید است. نسخه ای که پیش روی دارید آخرین نسخه این رابط است که توسط مایکروسافت ارائه شده است.